GuteLeaks.se

GuteLeaks.se är en sida som skapats för att öppna ett nytt forum där det är möjligt för såväl individer som företag att enkelt göra sig hörda och dela med sig av sina nuvarande problem eller tidigare erfarenheter med ”Region Gotland”.

Hela konceptet bakom GuteLeaks.se är att uppmuntra folk till att publicera sina upplevelser och kontakter med Region Gotland och på så vis få ut dem i ljuset så att andra uppmuntras att göra det samma. Jag hoppas att det finns folk som har ett intresse av att nå ut och dela med sig, och att man på det viset kan tvinga fram en förändring av hur saker och ting allt som oftast hanteras idag. Vill du dela med dig och publicera något på sidan kan du läsa mer här

GuteLeaks.se är inget som jag startat för att smutskasta eller peka ut enskilda personer på kommunen, sidan är skapad för att få en diskussion, göra det möjligt för folk att på ett enkelt sätt visa för allmänheten och media hur dem blir bemötta av Regionen och hur deras ärenden hanteras.  Jag jobbade i flera månader för att ens kunna få ett tillfredsställande avslut på mitt ärende “Region Gotland avslår tillstånd på tveksamma grunder” vilket jag fortfarande inte har fått. Därför valde jag att skapa denna sida och hoppas nu innerligt att det är fler som vill använda sig av den för att få upprättelse och svar, jag tror att vi tillsammans kan tvinga fram dom förändringar som inte verkar ske även fast man dagligen får höra missnöje från folk i sin omgivning.

En väldigt intressant diskussion i Sveriges Radio som jag tycker alla bör lyssna på finner ni här: Diskussion om Gotlands företagsklimat

Jag har även samlat ihop en del intressanta artiklar om Region Gotland som ni finner på Regionen i media


JO-anmälan upprättad mot Region Gotland m.fl.

2017/09/21

Då 2 år snart passerat(JO:s preskriptionstid) sedan Mikael Westberg rinde mig och påbörjade den långdragna tvisten om lyktorna. Har jag nu valt att lämna in en JO-anmälan. Mina förhoppningar var att Region Gotland själva skulle göra en granskning av hur ärendet hanterats, med då detta inte skett är mitt sista hopp att JO tar sig an detta.

Alla filer finns att ladda hem nedan.

Anmälan:
https://www.dropbox.com/s/1mnt1537ebvzqau/F%C3%A4rdig%20JO-anm%C3%A4lan%20Signerad%202017_09_18_18_38_45.pdf?dl=0

Bilagor:
https://www.dropbox.com/s/dfki2nmftp1uuoj/Bilagor_1-50_Jo-anm%C3%A4lan_2017-09-18.pdf?dl=0

 


Datum för anmälan: 2017-09-18

Anmälares kontaktuppgifter:
Mats Alyhr
Visby Lilla Hästnäs 253
62173 Visby

AB Henrik Alyhr (556040-8444)
Visby Lilla Hästnäs 253
62173 Visby

Telefonnummer: 073-6798305
E-post: Mats@alyhr.se

Mot vem riktar sig anmälan
Myndighet och/eller tjänstemän som anmälan riktar sig mot

Chrstian Hegart, Stadsarkitekt
Mikael Westberg, Bygglovshandläggare
Ethel Forsberg, Samhällsbyggnadsdirektör
Gunnar Gustafsson, ”Sakkunnig”(?!)
Lennart Klintbom, Trafikingenjör
Peter Lindvall, Regiondirektör
Region Gotland (¨RG¨)
Karl-Allan Nordblom, Ordförande Byggnadsnämnden

Eventuellt ärende- eller diarienummer hos berörd myndighet
BN 2015/7034, BN 2015/6417 m.fl.
Ärendet saknar diarienummer under stor del av tiden.

Bilagor
I denna anmälan finns det hänvisning till ett stort antal bilagor(40st)
Då dokumentet där dessa bilagor finns samlade är för stort för de flestas E-postkonton har jag lagt det i Dropbox. Man kan enkelt ladda hem dokumentet och ljudinspelningen i Bilaga 10 via länkarna nedan.

Länk till dokument med alla bilagor (26,5MB):
https://www.dropbox.com/s/dfki2nmftp1uuoj/Bilagor_1-50_Jo-anm%C3%A4lan_2017-09-18.pdf?dl=0

Länk till ljudinspelning, bilaga 10 (31,5MB):
https://www.dropbox.com/s/k0ldw61vqlkyzgl/mote_MA_KAN_CH.m4a?dl=0

Beskrivning av ärendet
Beskriv i korthet vad som hände och när det ägde rum

Då er (JO:s) anmälningsblankett specifikt efterfrågar en kortfattad beskrivning av ärendet har jag försökt göra en så kortfattad beskrivning som möjligt, även om det är väldigt svårt att på ett rättvisande sätt ge en kortfattad beskrivning i detta minst sagt långdragna och komplexa ärende med många inblandade personer. I denna beskrivning har jag hänvisat till ett stort antal bilagor i form av mailkonversationer, ljudfiler med inspelade möten, myndighetsbeslut, tidningsartiklar,  överklaganden, förelägganden, informationsskrivelser, Facebook-inlägg från tjänstemän på Region Gotland m.m.

Jag tror att det kan vara en bra start att snabbt läsa igenom det dokument där jag beskrivit min tidigare historia med några av de tjänstemän som varit drivande i detta ärende(BILAGA 1). Detta dokument skapades som en del i en sammanställning inför ett möte med regiondirektör Peter Lindvall och finns även med i det fullständiga materialet(BILAGA 39) som jag lämnade till deltagarna på detta möte.

Som företrädare för fastighetsbolaget AB Henrik Alyhr, bytte jag i september 2015 ut belysningskällan på 8st ”smidesbågar” som sedan ett antal decennier tillbaka suttit monterade på fasaden på mina fastigheter Björnen 1(¨B1¨) och Björnen 2 (¨B2¨). Jag tog då bort den diodslinga som suttit på bågarna och hängde istället ett lykthus i varje båge. Kort efter att detta var gjort blev jag uppringd av bygglovshandläggaren Mikael Westberg som sa ”de där lyktorna du satt upp, det var väl inte så lyckat? ” när jag ställde mig frågande till vad han menade berättade han att ändringen var bygglovspliktig och att lykthusen genast skulle tas ned. Han klargjorde att jag alltid kunde söka bygglov, men att detta ändå inte skulle bli beviljat, då stadsarkitekten Christian Hegardt tyckte att lykthusen var fula och att de inte passade in i stadsbilden. Efter detta började jag montera ner lykthusen igen, för att sätta tillbaka diodslingorna som tidigare suttit i bågarna.  Under tiden som jag gjorde detta kom Helagotland.se till platsen och fotograferade samt ställde lite frågor till mig. Detta resulterade i en artikel som publicerades på deras hemsida. I artikeln (BILAGA 2) uttalar sig stadsarkitekt Christian Hegardt om händelsen och har givit tre anledningar till varför han beslutat att lyktorna måste tas ned. För det första så hade jag inte sökt bygglov, för det andra så skulle dom kunna vara en trafikfara, men framförallt så passar de inte in i stadsbilden.
Efter denna artikel blev det en folkstorm på Helagotland.se och deras Facebooksida. Ytterligare artiklar publicerades(BILAGA 3) och irritationen från allmänheten var stor. Christian Hegardt och Mikael Westberg bokade efter detta ett möte med mig för att diskutera igenom ärendet. Christian Hegardt valde även att gå ut med ett offentligt förtydligande på Region Gotlands Facebook-sida där han bland annat hänvisar till ett lagrum som säger att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar, samt att lyktorna kan vara en trafikfara, men att detta inte utretts då jag inte sökt bygglov. Efter att jag sett detta, svarade jag på Christian Hegardt´s inlägg, och en dialog på RGs Facebook-sida uppstod, där han svarar mig varpå jag skriver tillbaka ytterligare en gång.
Efter mitt sista inlägg, där jag ger Christian Hegardt ganska skarp kritik samt ställer honom mot väggen och hänvisar till boverkets utredning gällande ljusanordningar, andra kommuners regler kring belysnin m.m. upphör plötsligen dialogen mellan mig och Christian Hegardt (BILAGA 4).
Istället blir jag uppringd av Samhällsbyggnadsförvaltningens Chef, Ethel Forsberg, som är väldigt upprörd och skärrad. Hon anklagar mig för att ha uppviglat till lynchning av stadsarkitekten och uppger att hon men hänsyn till detta inte med gott samvete kan låta Christian Hegardt och Mikael Westberg ha ett möte med mig då hon fruktar för sina anställdas liv. Hon hävdar att jag på FB ”Lajkat” ett inlägg från en person som sagt att stadsarkitekten skall avrättas med hängning.  Detta känns väldigt olustigt och jobbigt då jag inte kunde påminns att jag skall ha läst något i stil med detta och än mindre ha ”lajkat” det.
Jag beklagade det som hänt och lovade att jag genast skulle gå ut med en offentlig ursäkt till Christian Hegardt om det som hon säger stämmer. När vi lagt på började jag genast kolla igenom alla kommentarer på Region Gotlands och HelaGotlands Facebook-sidor och hittade inom kort den enda kommentaren som skulle kunna tolkas enligt hennes beskrivning, den löd något i stil med:

”Jag håller med dig Filip(svar till annan som kommenterat om att vård och omsorg inte fungerar). Det är vackert med lyktorna. Starta namninsamling och häng sedan stadsarkitekten i en lykta till allmän beskådning. Lycka till Mats!!!”

Denna var skriven av en kvinnlig förskolelärare, 50+, anställd av Region Gotland och kunde inte på något vis upplevas som hotfull, om man inte har livlig fantasi, samt tar den ur sitt sammanhang.
Region Gotland(Ethel) raderade inom en timme efter vårt telefonsamtal denna kommentar och det är först efter åtskilliga dagars arbete som jag lyckats få fram den med hjälp av media och polis. Som tur var hann jag läsa den efter telefonsamtalet vilket gjorde detta var möjligt.

Efter detta Lyckades Ethel vända den hetska debatten i media där folk var upprörda över Regionens agerande och hantering av ärendet med lyktorna. Detta gjorde hon genom att gå ut i både tidningar och radio för att berätta om alla hot och brott som tjänstemännen får utstå. Några exempel finns i (BILAGA 5). Hon lyckades även få HelaGotland.se att ta bort alla upprörda kommentarer på sin hemsida och Facefook-sida samt att dom efter detta stängde ner möjligheten för folk att kommentera ärendet. Hon gjorde även en polisanmälan mot det kommunalt anställda förskoleläraren som påstods ha hotat stadsarkitekten till livet (BILAGA 6).

Efter påtryckningar från mig lyckades media få tag i det så kallade ”hotet”, med hjälp av polisen och publicerade en artikel gällande detta (BILAGA 7). I denna artikel publicerades hotet i sin helhet och den stackars förskoleläraren som polisanmälts, fick möjlighet att yttra sig. Efter det kom ytterligare en artikel där regionen fick möjlighet att yttra sig gällande hotet och polisanmälan mot en av sina anställda (BILAGA 8).

Samma dag som artikeln om att stadsarkitekten blivit hotad publicerades, kontaktar Regionens Trafikingengör, Lennart Klintbom på eget bevåg Helagotland.se och berättar att även om lyktorna inte hade varit ett svartbygge, så hade de ändå fått plockas ner, då de är en trafikfara. Han hänvisar till diverse mått och regler som går att läsa i artikeln (BILAGA 9). Han passar även på att förtydliga att det inte är enskilda fastighetsägares ansvar att belysa allmänna vägar utan att det minsann är regionen som ansvarar för att göra det.

Runt den 2015-10-15 bokas ett nytt möte. Denna gång är det Byggnadsnämndens ordförande, Karl-Allan Nordblom, och stadsarkitekten, Christian Hegardt, som vill träffa mig för att prata igenom situationen. Då jag inte ville gå ensam på detta möte tog jag med mig min bror Oskar. Mötet spelades även in.
Karl-Allan Nordblom och Christian Hegardt är väl medvetna om det jobbiga situation de befinner sig i och försöker under mötet göra en överenskommelse där jag kan ha kvar lyktorna, efter att ha gjort en mindre justering i höjd m.m.. På så vis ville dom stryka ett streck över den jobbiga situationen, utan att behöva medge att dom gjort något fel.
När jag ifrågasatte detta förslag/erbjudande och påpekade att de tidigare påstått att det är bygglovspliktigt oavsett höjd och dylikt, drar de tillbaka förslaget, då de insåg att jag inte var villig att förlikas och tysta ner den för regionen jobbiga debatten, bara för att få behålla lyktorna.
Mötet slutar med att Karl-Allan Nordblom och Christian Hegardt vidhåller att lyktorna är bygglovspliktiga och att jag måste plocka ner dem. Direkt efter mötet ringer Karl-Allan Nordblom upp mig och ifrågasätter även elsäkerheten, samt berättar att GEAB minsann har en ”APP” så att dom kan stänga av elen till gatubelysningen på vägarna om något skulle hända.
(Ljudinspelning, BILAGA 10 + mote_MA_KAN_CH.m4a https://www.dropbox.com/s/lvln0iwyu43gcv2/mote_MA_KAN_CH.m4a?dl=0
)

2015-10-15 publiceras en artikel på HG, där Christian Hegardt bland annat informerar att en anmälan om svartbygge redan har upprättats(vet ej om det finns diariefört i detta läge, men troligen inte). (BILAGA 11)

2015-12-14 får jag med posten ett föreläggande att ta bort lyktorna på grund av trafiksäkerheten(BN 2015/7034, BN 2015/6417) (BILAGA 12-13). Förs då, nästan 3 månader efter det första samtalet med Mikael Westberg får detta ärende ett diarienummer. Innan detta har mig veterligen inget diarieförts eller dokumenterats, det enda som finns är utlåtanden i media, mailkonversationer, Region Gotlands inlägg på FB, samt inspelningen från mötet med Karl-Allan Nordblom och Christian Hegardt.

2015-12-18 Publiceras en artikel på Helagotland.se gällande att lyktorna anmälts
(BILAGA 14)

2016-01-05 Skrivs en artikel på Helagotland.se(BILAGA 15), detta i samband med att jag lämnat in en ansökan om anstånd med att yttra mig gällande Region Gotlands förelägganden från 2015-12-14

2016-01-31 lämnar jag in ett yttrande för ABHs räkning gällande dessa förelägganden. (BILAGA 16)

2016-02-02 Publiceras ytterligare en artikel på Helagotland.se där Gunnar Gustafsson håller fast vid att de lagrum de grundat sina förelägganden på är tillämpliga trots ABHs motsättningar i yttrandet. Han klargör att de primärt är trafikfarliga och därför måste bort, men att lyktorna dessutom är bygglovspliktiga. Någon närmare utredning om trafikfara kan han inte presentera, utan hänvisar till ett stycke ur VGU som Lennart Klintbom tycker är tillämpningsbart.
(BILAGA 17)

2016-02-03 På Helagotland.se går Gunnar Gustafsson ut och säger ”Vi har gjort en felbedömning” och drar samtidigt tillbaka föreläggandet om att lyktorna skall tas ner. Gunnar Gustafsson är dock väldigt tydlig med att Regionen fortfarande anser att lyktorna inkräktar på vägområdet och att de är bygglovspliktiga. Han uppger även att det så småningom kommer att komma ett nytt föreläggande. Detta trots att han i det läget uppenbarligen inte riktigt vet vad det skall grunda sig på eller hur dom skall lyckas utforma det, men han är säker på att innebörden kommer att vara densamma, att lyktorna SKA TAS BORT. Detta sker alltså i direkt anslutning till det möte där dom beslutat att återkalla föreläggandet. (BILAGA 18)

2016-02-18 ABH får en skrivelse från RG där föreläggandena återkallats
(BILAGA 19)

2016-02-26 hämtar jag två ”informationsskrivelser” (en för var fastighet) skickade med REK och delgivningskvitto. Skrivelserna är daterade 2016-02-08 men skickades 2016-02-16, om man spårar de med kolli. Dessa skrivelser är fulla med formella fel, så som datum för diverse möten, olika och felaktiga diarienummer beroende på vilken sida man kollar.
I dessa framgår det att lyktorna måste plockas ner samt att jag kommer få en byggsanktionsavgift om detta inte sker innan 2016-04-11. Informationsskrivelserna ger ingen möjlighet till yttrande och går ej att överklaga. (BILAGA 20)

2016-02-27 Publiceras en artikel gällande det nya hotet om straffavgift
(BILAGA 21)

2016-02-29 – 2016-03-01 förs en dialog på e-post mellan mig, Gunnar Gustafsson och Christian Hegardt. Där önskar jag tydligare information om vad denna ”informationsskrivelse” innebär och varför den skickats ut med REK och delgivning.
Jag efterfrågar även tydligare hänvisningar till områden i VGU, så att jag kan förstå vad det är dom har grundat sina påståenden med hänvisningar till VGU på, i denna informationsskrivelse.
Utöver det ställer jag en del frågor kring deras bedömning och tolkningar gällande ljusanordningar.
Vilket de ger svar på i mailtråden. (BILAGA 22)

2016-03-03 Skickar jag ett mail till Gunnar Gustafsson där jag önskar synpunkter och återkoppling på det svar som jag fått av Mats Remgård som hjälpt mig att svara på mina frågor gällande tolkning av VGU. Mats Remgård jobbar på Trafikverket och är expert på VGU. Gunnar Gustafsson vill eller kan inte yttra sig gällande detta mail och skickar det vidare till Lennart Klintbom, som tydligen är ansvarig för det beslutsunderlag, tolkningar och hänvisningar till VGU som gjorts gällande. (BILAGA 23)

Då jag inte får någon respons på mitt mail gällande VGU, skickar jag  2016-03-11 ytterligare ett mail, denna gång direkt till Lennart Klintbom och undrar om han tagit del av den information som Gunnar Gustafsson skickat till honom. Jag bifogar även mailet med informationen från Mats Remgård på nytt.
Tre dagar senare 2016-03-14 får jag ett kort svar från Lennart Klintbom där han klargör att det inte är mycket att ”tolka”.
Lennart Klintbom visar tydligt att han inte har för avsikt att bemöta eller beakta de motsägelsefulla tolkningar som Mats Remgård gjort gällande VGU, dock passar Lennart på att lite snabbt ge sig in i frågorna gällande elsäkerhet och arbetsmiljö. (BILAGA 24)

2016-04-06 Lämnar jag på eget bevåg in ett yttrande gällande informationsskrivelsen, detta trots att det inte framgår att man ges möjlighet att yttra sig på en informationsskrivelse, snarare tvärt om. (BILAGA 25)

2016-04-13 Fattar BN beslut om att förelägga mig med en byggsanktionsavgift om 11075kr + 11075kr (Björnen1+2), som sedan skulle fördubblas varje månad till det att lyktorna var nedtagna. (BILAGA 26-27)
Samma dag publiceras en artikel på Helagotland.se, där Karl-Allan Nordblom uttrycker att lyktorna är förkastliga. (BILAGA 28)

2016-05-11 Lämnar jag in ett överklagande till länsstyrelsen gällande BNs beslut om byggsanktionsavgift. (BILAGA 29-30)

2016-05-12 För att slippa ytterligare sanktionsavgifter tvingas jag montera bort eldragning till lykthusen, skruva ur lamporna samt fästa lykthusen i bågarna, så att det inte längre kunde anses vara en ljusanordning, vilket Christian Hegardt, Karl-Allan Nordblom m.fl. gjorde gällande.
I en artikel publicerad på Helagotland.se yttrar sig Lennart Klintbom än en gång över hur trafikfarliga lyktorna är då de kan bli påkörda av bussar. (BILAGA 31)
Ytterligare en artikel publiceras samma dag där det framgår att BN godtagit de förändringar som nu gjorts (BILAGA 32)

2016-08-24 Kommer länsstyrelsens beslut i det överklagade ärendet..
(BILAGA 33)
Samma dag publiceras en artikel gällande beslutet på Helagotland.se där Christian Hegardt endast ger blygsamma yttranden (BILAGA 34)

2016-09-11 Uppger Christian Hegardt till Helagotland.se att Regionen inte har för avsikt att överklaga länsstyrelsens beslut. (BILAGA 35)
Samma dag går Karl-Allan Nordblom, byggnadsnämndens ordförande ut i media och säger ”detta är ren populism”, samt anklagar mig för att fiska lätta poäng hos allmänheten. Han uppger samtidigt att det är helt felaktigt att ärendet skulle vara nedlagt, detta trots att Christian Hegardt tidigare, samma dag, sagt att det är nedlagt till Helagotland.se. (BILAGA 36)

2016-09-24 Riktas på Helagotland.se skarp kritik mot Karl-Allan Nordblom (BILAGA 37)

2016-09-24 Går Karl-Allan Nordblom än en gång ut i media med nya uppgifter och säger att ärendet nu är utagerat (BILAGA 38)
Samma dag jämförs Karl-Allan Nordbloms argumentation med Donald Trumps.
(BILAGA 39)

På min begäran får jag 2016-10-28 till ett möte med Regiondirektör Peter Lindvall m.fl.
Där jag berättar hur jag upplevt regionens hantering av detta ärende, och förklarar tydligt att jag känner oro för hur mina och mina bolags ärenden kommer hanteras i framtiden på grund av det som hänt, om det inte görs en klok utredning av hur både chefer, tjänstemän och politiker agerat i detta ärende. Jag lämnade över sammanfattat material, tidslinjer, mailkonversationer, samt tydlig information om min bakgrundshistoria med de tjänstemän som varit drivande i detta ärende, vilken tydligt visar att det inte är första gången som jag haft bekymmer med just dessa tjänstemän. De som drivit detta ärende utan att ta någon hänsyn till mina yttranden, utlåtanden från experter m.m. och som tydligt gång på gång, gjort sina egna (felaktiga) tolkningar av lagar och förordningar för att nå sitt mål… att få bort lyktorna!

Jag informerade även att jag hade för avsikt att göra en JO-anmälan, för att få detta ärende kritiskt granskat av någon utomstående.
Problematiken i sig är inte att vi haft olika synpunkter gällande rätten att sätta upp lyktor. Problematiken ligger i hur det har hanterats, med polisanmälningar, yttranden som inte kommit med vid beslutsfattning, offentliga utlåtanden med krav på åtgärder utan verken beslut eller juridiska grunder. Att man gång på gång hittat på nya anledningar till att lyktorna skall tas ner , när det första inte fungerade så hittade man helt enkelt på något nytt. Jag kan bara tänka mig hur många ärenden det finns där medborgare blir fullständigt överkörda av dessa tjänstemän. Jag vågar påstå att det inte är mer än 1% av fallen där den utsatta faktiskt kämpar vidare som jag gjort i detta ärende. Vidare tror jag att 90% av de få som går vidare hade valt att acceptera den förkastliga förlikningen som erbjöds i mötet med Karl-Allan Nordblom och Christian Hegardt, där de erbjöd sig att gå emot den påstådda lagstiftningen genom att låta mig ha kvar de bygglovspliktiga lamporna, i utbyte mot att jag gjorde mindre justeringar av lyktans placering.
För att på så vis ta sig ur den jobbiga situationen man försatt sig i, utan att erkänna att man gjort fel.

Jag vädjade till PL m.fl. att de själva skulle göra en utredning om hur tjänstemän, chefer och politiker hanterat detta ärende från början till slut med hjälp av det material jag sammanställt åt dem. Jag erbjöd mig även att ta fram ytterligare material med fullständiga mailkonversationer, ljudinspelningar m.m. om de önskade.
Någon utredning eller återkoppling på detta möte har vid tidpunkten för upprättande av denna JO-anmälan inte skett. I varje fall inget som jag känner till. Inte ett ord har jag hört efter mötet som vid tidpunkten då det hölls, kändes väldigt givande och lovande.

Materialet som lämnades till deltagarna på mötet finns att läsa i (BILAGA 40)

På vilket sätt anser ni att myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt?

Christian Hegardt

– Offentligt gjort utlåtanden och begärt åtgärder utan verken juridiska grunder eller ett fattat beslut

– Yttrat sig offentligt och gjort felaktiga påståenden i ett ärende som inte ens är diariefört.

– Lämnat beslutsmaterial till BN utan att ta den minsta hänsyn till yttranden och invändningar från motparten eller andra experter.

-Har från dag ett, målmedvetet arbetat för att med vilka medel som helst får rätt i sin sak. Först var de fula och passade inte in, sen var de bygglovspliktiga, men då detta känds tveksamt att bevisa juridiskt, satsade man på att de var trafikfarliga. För att sedan tvingas återgå till bygglovspliktiga när detta inte fungerade.

-Har under mötet med mig, tillsammans med Karl-Allan Nordblom försöka sopa det jobbiga ärendet under mattan genom att erbjuda sig att mot gällande lagstiftning ”förlikas” och låta lamporna sitta kvar om vissa mindre justeringar utfördes, för att på så vis slippa erkänna att man gjort fel.

-Offentliga utlåtanden och beslut baserat på sin personliga uppfattning om lyktornas utseende

-Har gång på gång tolkat och tillämpat lagen på ett godtyckligt vis för uppnå sitt eget mål, att få bort lyktorna
Karl-Allan Nordblom

– Har under mötet med mig, tillsammans med Christian Hegardt försöka sopa det jobbiga ärendet under mattan genom att erbjuda sig att mot gällande lagstiftning ”förlikas” och låta lamporna sitta kvar om vissa mindre justeringar utfördes, för att på så vis slippa erkänna att man gjort fel.

– Har både offentligt i media och i samtal med mig gjort påståenden om att lyktorna är en fara när det kommer till elsäkerhet. Detta trotts att det endast är en personlig uppfattning utan förankring i någon som helst utredning.

-Gjort diverse olämpliga och kränkande utlåtanden i media.

-Skickat ut diverse skrivelser, informationstexter med formella fel, felaktiga diarienummer, felaktiga datum m.m.

Mikael Westberg

– Har ringt mig och gjort påståenden samt begärt åtgärder helt utan stöd av verken lag eller formellt fattade beslut. Utöver detta kan man tycka att det är märkligt att han tog den första kontakten i detta ärende, då han är bygglovshandläggare. Rimligen borde detta ha hamnat på någon byggnadsinspektörs bord. Den enda förklaringen jag kan komma på är att han på ett personligt plan kände att detta var något han ville ta tag i.

Ethel Forsberg

-Anklagade mig för att ha uppviglat till lynchning av hennes medarbetare, ställde till och med in det bokade mötet då hon fruktade för deras liv om de skulle träffa mig. Med alla korten på bordet, vågar jag påstå att detta utspel endast var en väldigt lyckad mediastrategi från hennes sida.

-Anmält en förskolelärare, anställd av regionen, för ett ”påhittat” hot.
Visst kan man möjligen tolka inlägget som ett hot, i vart fall om man bara läser delar av kommentaren och dessutom skulle ha något att vinna på att ett dödshot riktats mot stadsarkitekten.
I efterhand med all fakta på bordet, vågar jag påstå, bortom rimliga tvivel, att verken stadsarkitekten eller Ethel kände någon form av hotbild från förskoleläraren. Dock är jag övertygad om att de kände obehag av den jobbiga situationen de försatt sig i, genom förhastade och felaktiga beslut och uttalanden.
Att man sedan väljer att strategiskt, för egen vinning göra en polisanmälan mot en av Regionens egna anställda och utsätter denne för allt vad det innebär, är både omdömeslöst och omoraliskt.

-Raderat det så kallade hotet från regionens Facebook-sida för att på så vis undanhålla för media och allmänheten hur hotet i verkligheten såg ut.

-Skyddat sig själv och sina anställda genom att tysta ner ärendet. Istället för att ta sitt ansvar som chef genom att göra en utredning av hur ärendet hanterats av de inblandade tjänstemännen. Ethel är den person jag hade fått vända mig till för att få hjälp, om jag kände mig felaktigt behandlad av de tjänstemän som hon ansvarar för. Nu hann hon bekänna färg innan jag valde att gå den vägen, vilket säkerligen besparade mig en massa onödigt arbete.

Gunnar Gustafsson

– Har i det material som lämnats in som beslutsunderlag till byggnadsnämnden, undanhållit eller i varje fall medvetet valt att inte presentera eller beakta de invändningar och den information som lämnats in i yttranden av ABH.

-Har aktivt jobbat för att med vilka medel som helst, på ett eller annat vis se till att lyktorna måste plockas bort. När det inte fungerade med trafikfara, gick han direkt ut från mötet och förklarade för media att det skulle komma med ett nytt föreläggande på andra grunder, men med samma innebörd.

-Har gång på gång tolkat och tillämpat lagen på ett godtyckligt vis för uppnå sitt eget mål, att få bort lyktorna

Lennart Klintbom

-Offentligt gått ut med påståenden och felaktigheter som inte har någon som helst juridisk grund.

– Fattat beslut och lämnat underlag till BN som grundar sig på personliga tolkningar av VGU, utan att över huvud taget väga in de invändningar som kommit från motparten eller de skrivelser som lämnats in från trafikverkets experter på VGU.

-Har gång på gång tolkat och tillämpat lagen på ett godtyckligt vis för uppnå sitt eget mål, att få bort lyktorna

Peter Lindvall

– Borde för regionens räkning ha granskat detta långa, struliga och kostsammaärende. Speciellt eftersom att jag under mötet uttryckte stor oro för mina framtida kontakter och ärenden med dessa tjänstemän på regionen. På detta möte fick han dessutom ett omfattande material och en detaljerad sammanställning av ärendet med lyktorna, samt min uttryckliga önskan om att regionen själva skulle göra en utredning, samt ges möjligheten att föregå den kommande JO-anmälan, som jag övervägde att göra.

Region Gotland

-Detta har varit ett väldigt kostsamt ärende för regionen, i kronor och ören, men även när det kommer till allmänhetens förtroende och syn på region, politiker och tjänstemän. För att inte tala om de kostnader som detta har åsamkat AB Henrik Alyhr, ett litet fastighetsbolag, registrerat på Gotland, som kämpar för att utveckla och försköna ett av de mest centralt belägna kvarteren precis intill världsarvet. Hyror av ställningar, juridisk konsultation, personalkostnader. Utöver detta har jag själv fått lägga ner hundratals timmar, både natt och dag, i över ett års tid, för att till slut få ha kvar mina lyktor. Men någon ursäkt eller ens ett litet medgivande till att vissa saker inte hanterats på ett korrekt sätt har jag fortfarande inte sett till. Nu har jag lagt ner över 25 timmar på att sammanställa denna JO-anmälan, ett sista försök att få någon form av upprättelse.

Någon borde ha tagit ansvar för att detta inte skall kunna ske. Eller i vart fall se till att det inte sker igen.

Anmälarens underskrift

Ort/Datum: Visby 2017-09-18            Ort/Datum: Visby 2017-09-18

_________________________________            _________________________________
Mats Alyhr                         AB Henrik Alyhr(Mats Alyhr)

 

Lyktdebatten – Förtydligande gällande “hämnd för tidigare bygglovsdispyter”

2015/09/28

Då det i artikeln http://www.helagotland.se/samhalle/hon-hotade-stadsarkitekten-12075243.aspx nämndes att jag ser hela historien som en hämnd för tidigare bygglovsdispyter vill jag här förklara mig vad det gäller så att det inte blir några missförstånd.

Det var i början av året som jag ansåg mig ha stora bekymmer med en bygglovsansökan. Jag valde därför att skicka ett mail till RG med vädjan att få hjälp att reda ut dessa bekymmer. Jag vill poängtera att jag fick bra respons från både chefer, byggnadsnämndens ordförande och andra berörda och att jag snabbt fick hjälp med att komma vidare. Dom skötte det mycket proffsigt. Dock klev jag vissa personer på tårna, vilket jag misstänker kan ligga bakom hur detta ärende hanterades från början.

Nedan kan ni läsa mailet i sin helhet

Från:Mats Alyhr <mats@alyhr.se>

Kopia:”bengt-olof.guteson@telia.com” <bengt-olof.guteson@telia.com>, Ann-Louise Mårtensson <ann-louise.martensson@gotland.se>, Cecilia Heldtander Färnlöf <cecilia.h-farnlof@gotland.se>, Kundtjänst Bygglov Kundtjänst Bygglov <kundtjanst.bygglov@gotland.se>, Registrator-BN Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>, Anna Malm <anna.malm@gotland.se>, Karl-Allan Nordblom <kanordblom@hotmail.com>, Bengt Matsson <bengt.matsson@spray.se>, Meit Fohlin <meit.fohlin@gotland.se>, Mikael Westberg <mikael.westberg@gotland.se>

Ämne: Vädjan om hjälp och stöd från berörda på Regionen, Mats Alyhr, AB Henrik Alyhr

I september tog jag kontakt med Bengt Matsson och anlitade honom för att få hjälp att ta fram ritningar till bygglovsansökan för ändringar i min fastighet Björnen 1 på Öster Centrum. Fastigheten har under lång tid haft stora utrymmen outhyrda och jag har äntligen hittat en plan för vad jag vill göra, och har hyresgäster som vill flytta in i mina lokaler. Dessa ritningar var klara i början av oktober.

Då Matson hade tidsbrist samt att jag behövde en kontrollansvarig kontaktade jag Bengt-Olof Guteson (”BOG”) och anlitade honom för att vara KA samt att hjälpa mig med att framställa en komplett bygglovsansökan för att slippa dröjsmål och bekymmer.

I mitten av oktober var alla ritningar, blanketter och andra dokument klara och sammanställda med hjälp av två duktiga och erfarna konsulter. Jag gick då med nervösa steg ner till BN under besökstiden och fick träffa Peter Lorentzon som hjälpte mig gå igenom alla handlingar samt kollade att allt var komplett och i sin ordning, han kunde inte se några problem. Detta var ett mycket bra möte och jag gick där ifrån glad i hågen med lätta steg, i tron om att jag haft helt fel när jag räknat med att denna ansökan skulle bli en lång och tids/energikrävande process. Som ni säkert förstår av denna beskrivning så är min erfarenhet av myndighetskontakter och framförallt med regionen inte allt för positiv från en företagares perspektiv och när det gäller BN har man dessutom fått höra många oroande rykten som ytterligare påverkade mina förväntningar. Efter träffen med Peter var jag som sagt glatt överraskad och var beredd att erkänna att jag haft förutfattade meningar, men det skulle tyvärr snabbt ändras.

Min ansökan registrerades 2014-10-15. Efter att inte hört något gällande mitt ärende på över en och en halv månad skickade jag 2014-12-03 tidigt på morgonen en förfrågan angående status på mitt ärende. Dagen efter vid lunch får jag svaret  “Det har precis begärts komplettering ärendet. Har du fått begäran?”. Mycket riktigt, strax innan svaret hade jag fått en begäran om komplettering för BN 2014/9133 med ärendemening “Ansökan om  om- och tillbyggnad i flera butiker, byte av två fönster på övervåning samt rivning av skorsten”. Redan när jag läste ärendemeningen fick jag en klump i magen och förstod att det nog ändå skulle bli en tids/energikrävande process, då det aldrig varit tal om att byta två fönster på övervåningen.

I kompletteringen begärdes
·    Planritning i skala 1:100 där ändringarna markerats
·    Anmälan om kontrollansvarig (blankett bifogas)
·    Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys.
·    Redovisning av skyltens utseende

Jag kände mig osäker på vad det var för ritning som behövdes då jag redan lämnat in åtskilliga ritningar samt kollat igenom dessa med Peter utan synpunkter eller anmärkningar, KA anmälan var inlämnad samtidigt som resterande handlingar, någon antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys hade det aldrig varit tal om och jag kunde inte i min vildaste fantasi lista ut vad detta skulle vara nödvändigt för. Sist men inte minst så hade jag lämnat in både ritningar och beskrivningar gällande skyltar och gått igenom dessa med Peter.
Jag vidarebefordrade denna begäran till BOG då jag insåg att jag behövde hjälp att reda ut det hela. BOG mailade därefter med BN för att lösa detta samt försökte styra upp ett möte, men utan framgång. Sedan kom jul, nyår och alla helger…

Den 25:e januari bestämde vi oss för att tillsammans gå till BN på besökstiden för att reda ut detta. Vi träffade då Ann-Louise Mårtensson(“ALM”) som var väldigt hjälpsam och vi bestämde tillsammans att jag skulle ordna med ett par kompletterande handlingar, hon förstod att vi behövde komma vidare med detta ärende fortast möjligt. Jag lämnade 2015-02-26 in dessa handlingar till BN samt mailade ALM för bekräftelse, vilket hon snabbt svarade på och följde upp. Nu fick jag än en gång en känsla av lättnad och trodde att allt var i sin ordning.

Efter ett tag blev jag kontaktad av Mikael Westberg (”MW”) som skulle handlägga ärendet. Han ville träffas upp för ett platsbesök vid den berörda fastigheten. Detta platsbesök ägde rum på eftermiddagen 2015-02-11. Platsbesöket kändes bra och det verkade inte vara några större problem. Jag lovade då MW att återkomma gällande mått på en av skyltarna, ytterligare information gällande fönster som jag önskade byta på övervåningen, samt min inställning gällande att han ville samtliga personaltoaletter skulle vara RWC.

Jag kontaktade MW dagen efter med mått(markhöjd) på fasadskylten samt information om att de fönster jag ville ha på övervåningen var med utsida av aluminium och insida av trä. samt min inställning gällande RWC för personalen i samtliga lokaler. Efter detta har vi bollat fram och tillbaka och jag har försökt vara tillmötesgående.

När det gällde skylten som är en befintlig skylt och som jag i bygglovet har önskat få öka på höjden, ville MW veta skyltens höjd över marken (som jag berättade var 235cm) MW sa då att han måste kontrollera med ”trafik”, varpå han återkom och sa att jag ej kunde få bygglov då den måste vara minst 250cm över mark. Jag ifrågasatte då detta eftersom att det var en befintlig skylt som endast skulle byggas på uppåt precis som jag förklarat i bygglovet, detta godkändes till slut. Det märkliga är att detta skulle vara så krångligt med tanke på att min hyresgäst Fonus har en flaggskylt 10m från min skylt som dom fick NYTT bygglov på för några månader sedan och som är betydligt lägre placerad.

När det gällde fönsterbyte så fick jag avslag att byta till aluminium på övervåningen. Då jag redan hade dessa fönster hemma stod jag på mig och önskade än en gång att få göra detta byte för att slippa köpa 8st ny fönster i trä. Detta gick till slut igenom efter att MW tagit upp det på möte med andra berörda på BN. Dock ville han ha en tydlig ritning i skala 1:5 med detaljer på hur detta skulle se ut. Jag förklarade då att de fönster jag ville byta till hade samma yttermått som tidigare fönster med instickskarm och att jag skulle låta en plåtslagare klä resterande delar i aluminium för att det skulle se bra ut. Han ville ändå att jag tog fram detaljerad ritning i skala 1:5, varpå jag började leta efter någon som jag kunde anlita för att ta fram en sådan.

Att alla personalutrymmen skulle ha RWC och vara tillgängliga även om det gäller en liten butik (ca 70kvm) där man kanske har 1-2 anställda tyckte jag var vansinnigt och försökte argumentera för detta. Jag har fortfarande inte lyckats hitta dessa krav i lagtexter eller på boverkets sida. Dock har jag förstått att Boverket rekommenderar att om man har toalett för allmänheten så BÖR den första man bygger vara RWC. MW har stått på sig gällande att personaltoaletterna skall vara RWC vilket jag till slut gick med på och gjorde ytterligare en reviderad ritning som förslag. Jag vill även tillägga att jag kollat med Teknikmagasinet, Carlings och Claes på Siesta(hans nybygge) och ingen av dom har personalutrymmen med RWC och handikappsanpassning (Vilket är rimligt då en rullstolsbunden ej når upp till lagerhyllorna och därför över lag har svårt att jobba i butik). Vänligen notera att jag inte har någon som helst invändning mot att själva butikerna skall vara tillgängliga i den mån det är möjligt.
Om jag skulle ”slippa” undan detta krav ville MW ha intyg från en certifierad sakkunnig och hänvisade till en lista på Boverkets hemsida. Tyvärr har vi ingen certifierad sakkunnig på Gotland enligt denna lista och priset för att flyga hit någon som kan hjälpa mig känns inte rimligt. Dessutom känner jag att bygglovsbudgeten redan spruckit med tanke på alla revideringsritningar, möten och konsultkostnader, för att inte tala om den tid och energi jag själv spenderat.

Jag accepterade som sagt till slut att göra RWC till personalen och inkom med nytt förslag till planlösning för att slippa mer tids och energispillan, detta i tron om att jag nu skulle få bygglovet och kunna jobba vidare med konstruktivt arbete. Men ack så fel jag hade, för igår kom ett mail med begäran om ytterligare ritningar.

Jag vädjar nu till ALLA berörda på BN att vi omgående kan få till ett möte där vi en gång för alla kan reda dessa problem. Det handlar inte bara om detta ärende, utan jag förstår att jag under stor del av mitt kommande yrkesverksamma liv kommer att arbeta med just bygge och fastigheter och att bygglov kommer att bli en stor del av min vardag. Dock hoppas jag för allt i världen att det inte alltid skall vara så här tungrott och att jag skall behöva lägga ner 50% av min arbetstid på just bygglov, för då blir det inte mycket utveckling eller ekonomi i mitt företagande.

Snälla, ta till er detta och låt oss tillsammans hjälpas åt att hitta ett fungerande samarbete. Jag vill inte bråka och krångla med er, jag vill hitta ett fungerande samarbete så att jag kan lägga min energi och mitt engagemang på att bygga, utveckla och driva mina företag. Jag tror faktiskt att det är precis så ni vill ha det, även om det inte riktigt fungerar så i dagsläget.

Vem kan hjälpa mig med detta? När kan vi träffas och hitta lösningar?

Mvh Mats Alyhr

 

2. Regionen ger Familjen Alyhr bygglov på tveksamma grunder

2013/07/23

 

Ett E-mail från byggnadsnämndens ordförande till GuteLeaks. Vi väntar på en mer detaljerad redogörelse om vilka regler som regionen brutit mot och hoppas på att kunna publicera detta inom kort.

Bo_Bjorkman_1 Bo_Bjorkman_2

1. Region Gotland avslår tillstånd på tveksamma grunder

2013/06/29

Bakgrund

Jag heter Mats Alyhr har under väldigt många år varit verksam som företagare på Gotland, min huvudsakliga verksamhet är/var försäljning av brända mandlar. Jag driver även en drop-in solariekedja som heter Solia, där vi har två solotek i Visby, ett i Hemse och ett i Kalmar. På senare tid har jag även börjat engagera mig i familjeföretaget AB Henrik Alyhr som nu mer är ett fastighetsbolag men som tidigare drivit verksamhet inom bilbranschen. Ut över dessa verksamheter jobbar jag med diverse internetbaserade projekt.

Brända Mandlar är den verksamhet som gjort det möjligt för mig att utveckla mina företag, den grund som mitt/mina företag byggts upp på. Denna grund har nu slagits sönder av Region Gotland efter att dom plötsligt gett mig avslag på en försäljningsplats som jag haft i 5år, av anledningar som jag ännu inte känner att dom gett mig svar på.

Jag har nu kämpat sedan 12 Mars 2013 för att få tillbaka mitt tillstånd som avslogs av Region Gotland på för mig än idag okända, eller i alla fall väldigt tveksamma grunder. På senare tid har jag förstått att jag troligen aldrig kommer få mitt tillstånd beviljat. Även om jag skulle få det så är det för sent att få tillbaka dom anställda som tidigare år jobbat hos mig och vet hur verksamheten fungerar. Dock jobbar jag fortfarande hårt och förväntar jag mig att få tillfredsställande svar från regionen varför dom hanterat detta som dom gjort, samt att dom förklarar hur det får gå till som det gör när man försöker få kontakt/hjälp/svar från regionen.

Att det ska ta dagar/veckor att få “svar”, att man ska behöva påminna både en, två och tre gånger innan man får “svar” anser jag vara oacceptabelt. Det som är ännu värre är dom tjänstemän som inte verkar anse att sig skyldiga att stå för beslut som dom fattar och kunna berätta för inblandade varför besluten tagits och på vilka grunder, utan att dom helt enkelt anser att en bra lösning är att “stoppa huvudet i sanden” och helt enkelt strunta i att svara.

Nedan finner ni den första läckan som publiceras på GuteLeaks.se. Jag vet att väldigt många är missnöjda med Regionens hantering av både små och stora saker och jag hoppas att det finns fler som vill dela med sig av sina problem/erfarenheter med anknytning till Region Gotland och vill publicera dom på denna sida.

Anita_klingvall_1_1 Anita_klingvall_2Anita_klingvall_3 Anita_klingvall_4Anita_klingvall_5 Anita_klingvall_6 Anita_klingvall_7 Anita_klingvall_8

Anita_klingvall_9_2

Anita_klingvall_10 Anita_klingvall_11

 

Efter detta E-mail förstod jag att jag spenderat en hel månad åt att försöka få svar på mina frågor av Anita helt i onödan, Anita visade ju nu tydligt att hon inte anser sig behöva ge svar på vad hon har för grunder för det beslutet hon tagit. Jag bestämde mig då för att ta reda på vem som var Anita Klingvalls chef och försöka föra diskussionen vidare med denna. Jag fick efter lite forskning tips om att ta kontakt med Ann-Sofi Lindskog vilket jag då gjorde.

 

Ann-Sofie_lindskog_1_del1 Ann-Sofie_lindskog_1_del2 Ann-Sofie_lindskog_1_del3 Ann-Sofie_lindskog_1_del4Ann-Sofie_lindskog_2 Ann-Sofie_lindskog_3 Ann-Sofie_lindskog_4 Ann-Sofie_lindskog_5 Ann-Sofie_lindskog_6 Ann-Sofie_lindskog_7 Ann-Sofie_lindskog_8 Ann-Sofie_lindskog_9 Ann-Sofie_lindskog_10 Ann-Sofie_lindskog_11Ann-Sofie_lindskog_12

Läs Vision Gotland 2025 här.

Efter detta E-mail Måndagen 27 Maj ringde Ann-Sofi Lindskog ganska omgående upp mig för att prata, tyvärr har jag ingen inspelning av detta samtal att bifoga. I kortet så sa hon att det var tråkigt att jag kände mig orättvist behandlad. Jag tog upp ett par exempel på andra tillstånd som med deras nya hårda syn bör vara tveksamma och frågade om dessa beviljats i år, och klargjorde att jag förväntade mig att så inte var fallet med tanke på att dom givit mig avslag.

Ett av dom tillstånd jag tog upp gäller en butik som bedriver glassförsäljning utanför på kommunal mark och tar betalt på plats. Hon sa då att det var inga problem då dom hade personal utanför som tog betalt(?!). Jag ifrågasatte då detta då hon i tidigare E-mail haft som anledning att jag fått avslag bland annat för att betalningen måste ske inne i butiken. Jag tog även upp ett par andra som jag i efterhand har kollat upp och där det visar sig att dom även i år är beviljade. Dock vill jag inte lyfta upp dom här då det ökar risken att jag ställer till det för den personen som har tillståndet.

Efter vårt samtal kändes det som att Ann-Sofi hade “mjuknat” lite och hade förståelse för hur hur viktigt det var för mig och min verksamhet med den berörda platsen. Hon lovade att hon skulle ta upp det hela igen på ett möte senare samma vecka och sedan höra av sig. När vi lagt på hittade jag även en påminnelse i posten på fakturan för min andra mandelplats på Öster Centrum. Då jag inte har möjlighet att få ekonomi på bara en plats (som jag tidigare förklarat i mail) mailade jag påminnelsen till henne och bad att hon skulle makulera den eller flytta fram förfallodatumet tills dess att vi hade hittat en lösning för den andra platsen.

Ann-Sofie_lindskog_13

Ann-Sofi Lindskog hörde aldrig av sig under den veckan, inte heller veckan efter eller veckan efter den, jag förstod då att jag tolkat den förståelse som jag trodde att hon hade när vi pratade i telefon helt felaktigt, och att hon valt att gå vidare på “huvudet i sanden metoden” och hoppades på att jag skulle ge upp. Men den 17 Juni fick jag ett inkassokrav med automatik vilket satte käppar i hjulet för hennes försök…

Ann-Sofie_lindskog_14 Ann-Sofie_lindskog_15 Ann-Sofie_lindskog_16

Efter detta förstod jag att detta var slutet för min mandelverksamhet på Gotland, den verksamhet jag startade som liten och har byggt upp under hela mitt yrkesverksamma liv. Som tur är har jag många bollar i luften och jag har “flera ben att stå på”. Detta kommer så klart att drabba mig hårt ekonomiskt och begränsa mitt företags utveckling en period, men jag är inte orolig för min framtid. Men hur är det för andra som hamnar i situationer som denna?

Genom att nu starta GuteLeaks.se, hoppas jag på att kunna uppmuntra andra företagare och privatpersoner som hamnat i liknande situationer att träda fram och publicera sina erfarenheter. Jag vet att missnöjet med Regionens sätt att agera och hantera smått som stort är enormt. Jag är även helt övertygad om att bara en bråkdel av allt som händer tas upp i media.

För att vi ska kunna få någon förändring måste ALLA tveksamheter som sker lyftas upp i ljuset så att Regionen tvingas agera på ett acceptabelt sätt. Det ska inte vara ett alternativ för tjänstemän och politiker att använda sig av “Sticka huvudet i sanden taktiken” för att slippa stå till svars för dom beslut som fattas. Sitter man på en maktposition där ens beslut påverkar andra, så anser jag att man har ett ansvar att kunna stå för besluten och berätta på vilka grunder dom tagits. Viktigt är även att beslutens grunder gäller för ALLA och tillämpas konsekvent, och inte baseras på vilket humör beslutsfattaren har vid detta tillfälle.

//Mats Alyhr